Säännöt

AUTOALAN JA KORJAAMOIDEN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

I . Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §
Yhdistyksen nimi on Autoalan ja Korjaamoiden Liitto ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä Liitoksi. Liitosta voidaan käyttää myös epävirallista englannin kielistä nimeä The Association of Finnish Auto Repair Shops.
Liiton kotipaikka on Helsinki.

2 §
Liiton tarkoituksena on olla Suomessa toimivien autoalan liikkeiden ja korjaamoiden etu- ja työnantajajärjestö.
Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja alaa koskevissa ajankohtaisissa ammatillisissa, teknisissä kaupallisissa ja liikkeenhoidollisissa kysymyksissä, edistää korkean ammatillisen tason saavuttamista ja valvoo hyvien liiketapojen noudattamista pitämällä yhteyttä viranomaisiin ja muihin alan järjestöihin.
Liitto edustaa jäseniään suhteessa työntekijöihin ja heidän järjestöihinsä.

3 §
Tarkoitustaan Liitto toteuttaa:
1. tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja viranomaisille sekä muille järjestöille jäsenkunnan taloudellisten toimintaedellytysten parantamiseksi ja niitä rasittavien epäkohtien poistamiseksi.
2. järjestämällä yrittäjäkoulutusta ja neuvontaa sekä vaikuttamalla ammatillisen koulutuksen suuntaan ja laajuuteen.
3. järjestämällä opinto- ja tutustumismatkoja, esitelmätilaisuuksia ja kursseja.
4. harjoittamalla yleisöön kohdistuvaa, alaa koskevaa neuvonta- ja tiedotustoimintaa.
5. seuraamalla kehitystä ulkomailla ja pitämällä yhteyksiä vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin.
6. tiedottamalla jäsenilleen tuotannollista ja kaupallista toimintaa koskevista laeista, asetuksista ja määräyksistä, sekä muista jäseniä kiinnostavista asioista, sekä
7. toimimalla yhteistyössä autoalan ja elinkeinoelämän muiden järjestöjen kanssa.
Liitolle on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianomaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä omistaa kiinteistöjä ja
arvopapereita.

II Liiton jäsenet

4 §
Liiton jäseneksi voidaan ottaa jokainen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka on voimassa olevien määräysten perusteella oikeutettu Suomessa harjoittamaan päätoimisesti alan liike ja korjaamotoimintaa.
Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle, joka ratkaisee jäseneksi hyväksymisen.
Kunniajäseneksi voi Liitto hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut Liiton hyväksi.
Tultuaan hyväksytyksi Liiton jäseneksi uusi jäsen sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja suorittamaan vahvistetut vuosimaksut, jonka jälkeen jäsenyys tulee lopullisesti voimaan.
Liiton jäsenyys velvoittaa noudattamaan Liiton sääntöjä, päätöksiä ja suosituksia sekä määräyksiä ja menettelytapoja uhalla, että rikkomukseen syyllistynyt jäsen voidaan Liiton hallituksen päätöksellä erottaa Liitosta.
Jos erotettu jäsen on tyytymätön erottamispäätökseen, hän voi alistaa asian erotusta seuraavan Liiton kokouksen ratkaistavaksi jättämällä hallitukselle valituskirjelmän kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Jäsenyys lakkaa muutoksen hakuajan umpeen kuluttua, tai jos erotettu hankkii muutosta Liiton kokoukselta, kun tämä on vahvistanut hallituksen päätöksen.
Jäsenellä, jonka jäsenyys on lakannut, ei ole mitään oikeuksia Liiton varoihin.
Liiton jäsenellä on käyttöoikeus Liiton hyväksymään merkkiin heti, kun jäsenyys on tullut voimaan ja sen käyttöoikeus lakkaa välittömästi jäsenyyden päättyessä.

5 §
Jäsenet ovat velvolliset suorittamaan Liitolle ne jäsenmaksut, jotka Liiton syyskokous kulloinkin hyväksyy seuraavaksi kalenterivuodeksi. Yhdistykseen liittyvän jäsenen on lisäksi suoritettava syyskokouksen hyväksymä liittymismaksu. Jäsenmaksu on jäsenten maksettava kunakin vuonna huhtikuun viimeiseen päivään mennessä. Uusien jäsenten on suoritettava jäsenmaksu ja liittymismaksu viimeistään kolme (3) kuukautta liittymisensä jälkeen.
Uudet jäsenet maksavat ensimmäiseltä vuodelta niiden vuosineljännesten lukumäärää vastaavan osan jäsenmaksusta, joiden aikana jäsen saa nauttia Liiton jäsenpalveluista ja eduista.
Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
Jäsenmaksu määrätään porrastaen se henkilökunnan lukumäärän mukaan seuraavasti:
Henkilökunnan lukumäärä
1 yritykseltä, joka työllistää vain omistajan
2 - 3 työntekijää työllistävältä työnantajalta
4 - 5 "
6 - 7 "
8 - 9 "
10 - 19 "
20 - "
Jäsenmaksu peritään jäseniltä hallituksen päätöksen mukaisesti joko yhtenä tai kahtena eränä.
Jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa, ei voi käyttää äänioikeuttaan Liiton kokouksissa.

6 §
Uusi jäsen suorittaa ensimmäisenä jäsenyysvuotenaan niiltä täysiltä kalenterikuukausilta, joina jäsenyys on jatkunut, vastaavan suhteellisen osan täydestä jäsenmaksusta.
Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksettavaksi erääntyneen jäsenmaksun, sen kuukauden loppuun saakka kun eroamisilmoitus on annettu.

7 §
Liitto jakautuu tarvittaessa rekisteröimättömiksi toimialajaostoiksi, jotka valitsevat itselleen johtokunnan johtamaan jaoston toimintaa. Jaostojen perustamisesta päättää Liiton hallitus. Jaosto käsittelee Liiton taholta sille käsiteltäväksi lähetettyjä asioita antaen niistä lausuntonsa, tekee esityksiä Liiton alaa koskevissa asioissa, sekä pyrkii toteuttamaan omalla toiminnallaan Liiton tarkoitusperiä.
Jaostoa koskevissa asioissa on päätäntävalta vain jaoston jäsenillä.

8 §
Paikkakunnilla, joilla toimii useita Liiton jäseniä voidaan perustaa Liiton alaisia rekisteröimättömiä paikallisjaostoja. Liitto vahvistaa niiden toimintamuodot ja laatii niille säännöt.

III Liiton toimintaelimet

9 §
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksantoista (18) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärän tulee olla kolmella (3) jaollinen. Jokaiselle hallituksen varsinaiselle jäsenelle puheenjohtajaa lukuun ottamatta valitaan henkilökohtainen varamies.
Hallituksen jäseniä valittaessa on otettava huomioon, mikäli mahdollista, sekä alueellinen että toimialakohtainen jakautuma.
Puheenjohtajista ja muista hallituksen varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa (1/3). Eroamisvuorot ratkaistaan kahdella ensimmäisellä kerralla arvalla. Varsinaisten jäsenten henkilökohtaiset varamiehet eroavat samanaikaisesti ao. jäsenten kanssa.

10 §
Liiton kevätkokous pidetään kalenterivuosittain viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään joulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään joko hallituksen päätöksellä tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Liiton jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti määrättyä tarkoitusta varten.
Liiton kokoukset kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä kirjallisesti jäsenille. Kokouskutsu on postitettava suljettuna kirjeenä vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta ja on kutsussa mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Valtakirjalla voi jäsen äänestää vain yhden jäsenen puolesta tämän estyneenä ollessa.
Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos joku sitä vaatii. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

11 §
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat.
2. käsitellään edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomus.
3. luetaan tilintarkastajien kertomus edellisen toimintavuoden hallinnon ja tilien tarkastamisesta.
4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja
5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä hallituksen esittämät asiat.
Syyskokouksessa:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat.
2. käsitellään hallituksen esitys Liiton toimintasuunnitelmaksi seuraavalle toimintavuodelle, tulo- ja menoarvioehdotus, sekä sen yhteydessä vahvistetaan jäsenten liittymis-ja jäsenmaksut, erikseen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.
3. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä toimitetaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle seuraavaa toimikautta varten.
4. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisöstä nimitetään varamies.
5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut, sekä hallituksen esittämät asiat.

12 §
Liiton asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallituksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidän toimeksiannostaan tehtävään määrätty henkilö jäsenille osoitetulla kutsulla vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta.
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.
Hallitus on päätösvaltainen, kun yksi puheenjohtajista ja tämä mukaan lukien vähintään kolmannes (1/3) jäsenistä on paikalla.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.
Juoksevien asioiden hoitamista varten, sekä asioiden valmistelemiseksi hallitus voi valita keskuudestaan ja siantuntijoista valiokunnan, sekä tarvittaessa muitakin valiokuntia.

13 §
Hallituksen tehtävänä on:
1. toimia Liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi.
2. edustaa Liittoa, hoitaa juoksevat asiat sekä esiintyä Liiton puolesta kantajana ja vastaajana.
3. huolehtia siitä, että Liiton kokouksen päätökset pannaan toimeen.
4. ottaa ja erottaa Liiton toimihenkilöt ja vahvistaa näiden tehtävät ja palkkiot.
5. vastata Liiton rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta.
6. valvoa, että kirjanpitoa hoidetaan asianmukaisesti.
7. valmistella liittokokouksessa käsiteltävät asiat.
8. hyväksyä Liiton jäsenet ja pitää jäsenluetteloa.
9. kutsua koolle Liiton kokoukset, ja
10. huolehtia siitä, että kaikki jäsenet tulevat tietoisiksi Liiton ja hallituksen tekemistä päätöksistä, mikäli ne velvoittavat jäsenkuntaa noudattamaan niitä.

Muita määräyksiä:

14 §
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin sekä hallituksen tehtävään määräämä henkilö yksin.
Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä toiminta- ja tilikertomus viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden on palautettava tilit oman lausuntonsa ohella hallitukselle kevätkokoukselle esitettäväksi viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta.
Tilintarkastajien on postitettava lausuntonsa kaksoiskappale suoraan puheenjohtajille samanaikaisesti tilien palauttamisen kanssa.

15 §
Jokainen Liiton jäsen on velvollinen antamaan yrityksestään hallituksen vaatimat tilastolliset ja muut tiedot. Saadut tiedot käsitellään luottamuksellisina. Näiden, samoin kuin jäsenten Liiton taholta saamien tietojen käytöstä antaa Liiton hallitus yksityiskohtaiset ohjeet.
Vuosittain ennen tammikuun 31 päivää, on Liiton jokaisen jäsenen annettava Liitolle tiedot edellisenä vuotena palveluksessaan olleiden työntekijöiden keskimääräisestä luvusta. Työntekijöiksi 1asketaan tässä tapauksessa kaikki yrityksen palveluksessa olevat vieraat henkilöt, sekä eri lukuna ns. oma väki. Näin saadaan selville yrityksen työllistävä vaikutus viranomaisia varten.

16 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kevät- tai syyskokouksessa tai ylimääräisessä tätä tarkoitusta varten koolle kutsutussa Liiton kokouksessa, mutta vaaditaan päätöksen tekemiseen viisi kuudesosaa kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutoksesta on ilmoitettava kokouskutsun yhteydessä.

17 §
Jos Liiton toiminta syystä tai toisesta osoittautuu tarpeettomaksi, voidaan Liitto purkaa kevät- tai syyskokouksessa tai ylimääräisessä, tätä tarkoitusta varten koolle kutsutussa kokouksessa, mutta vaaditaan päätöksen tekemiseen yksimielinen päätös. Aikomuksesta purkaa Liitto on tiedotettava kaikille Liiton jäsenille todistettavasti kokouskutsun yhteydessä kirjallisella ilmoituksella.
Kun Liitto purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä Liiton viimeisen kokouksen päättämällä tavalla lähinnä alan ammatti- ja yrittäjäkoulutukseen.